Ycpex in nayke, otkpytiya, otpadnaya, cvetlaya, la vita coznatelnaya